Zarathoustra

Zarathoustra V, 2017, 140 x 180 cm

 

Untitled (Zarathoustra), 2017, 140 x 180 cm

 

 

Assemblage ZRTA III, 2017, 140 x 180 cm

Assemblkage ZRTA II, 2017, 50 x 60 cm

Assemblage ZRTA, 2017, 50 x 60 cm

 

Assemblage ZRTA II, 2017, 50 x 60 cm

Untitled (Cut-out), 2016, 73 x 87 cm